AURA 04/2012

AURA4/2012 okładkaCO SĄDZĄ EKOLODZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA? – Edward Garścia

Są problemy, którym bez dyskusji ze społeczeństwem nie można rozwiązać. Ekolodzy twierdzą że ich glos jest lekceważony albo się ich w ogóle nie dopuszcza do głosu. Dlatego artykuł prof. Ludwika Tomiałojcia pt. „Patrząc w przyszłość korzystajmy nawet z ‚nawiedzonych ‚ekologów” (s. 24) traktujemy jako wstąp do publicznej dyskusji. Wiele problemów w nim emocjonalnie poruszonych wymaga chłodnej i rzeczowej dyskusji. Generalnie przyznajemy mu racją, bo obserwujemy regres w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju kraju. Ale przyczyną tego upatrujemy w niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa i braku wyobraźni rządzących, którzy rozwiązując doraźne problemy nie myślą o przyszłości. Pełny tekst tutaj.

CERAMICZNE OGNIWA PALIWOWE SZANSĄ ROZWOJU GÓRNICTWA I ENERGETYKI – Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski

Rozwój systemu motoryzacyjnego świata jest możliwy przy stworzeniu alternatywy dla ropy jako siły napędowej. System ten potrzebuje i będzie potrzebował paliwa ciekłego, dostępnego, łatwego do magazynowania i transportu. Takim paliwem mogą być tylko węglowodory. Wśród nich, jako nośnik wodoru w ogniwach paliwowych, może być metanol. Aby produkcja metanolu była ekonomicznie do przyjęcia i nie miała wpływu na efekt cieplarniany, powinna być realizowana według polskiego patentu z biomasy i węgla przy udziale neutronów o wysokich energiach.

PROBLEMY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA KRAKOWA PYŁEM DROBNYM – Marian Mazur, Monika Dziugieł

Do najważniejszych źródeł emisji pyłu, niezależnie od lokalizacji, należą energetyka, przemysł oraz transport. Ważnym elementem jest też transport zanieczyszczeń, niesionych z wiatrem z oddalonych miejsc. Szczególnie to może być widoczne w Krakowie, gdzie każdego roku występują częste i znaczne przekroczenia poziomów emisji dopuszczalnych dla pyłu drobnego. W Krakowie istotnym czynnikiem w tym względzie są niekorzystne warunki klimatyczne oraz ukształtowanie terenu, utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu.

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA ŚCIEKOWA W JEDNOSTKACH OSADNICZYCH PONIŻEJ 2000 RLM – Piotr Koszelnik, Adam Masłoń

Warunkiem poprawy jakości zasobów wodnych jest ograniczenie wpływu ścieków komunalnych na wody powierzchniowe i podziemne. Szczególnie trudne do rozwiązania jest oczyszczanie ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie oraz o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, dotyczy to przede wszystkim jednostek osadniczych poniżej 2000 RLM, w których dodatkowo powstają zróżnicowane w ciągu roku ilości ścieków. Rozproszona zabudowa jest zasadniczym problemem w rozwiązaniu wszystkich elementów infrastruktury komunalnej, ponieważ narzuca konieczność wyboru między centralnym i decentralnym systemem kanalizacyjnym. W takim przypadku gospodarka ściekowa może mieć charakter i rozproszony, i lokalny. Wśród technologii oczyszczania ścieków komunalnych dla jednostek osadniczych poniżej 2000 RLM dużą popularnością cieszą się sekwencyjne reaktory porcjowe SBR.

EKONOMIA ŚRODOWISKA • POLSKIE OPŁATY EKOLOGICZNE – Tomasz Żylicz

ILE PTAKÓW ZGINIE W ZATOCE MEKSYKAŃSKIEJ? – Adam Zbyryt

Eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon w kwietniu 2010 w Zatoce Meksykańskiej, ok. 20 km na południowy wschód od wybrzeży USA, była bezprecedensową katastrofą ekologiczną, której skutki będą długo odczuwane. Oszacowanie np. liczby ptaków, które bezpośrednio zginęły w wyniku wycieku ropy, jest wręcz niemożliwe. Do tego dochodzi zatrucie źródeł pokarmu, miejsc lęgowych, zubożenie siedlisk i ostoi oraz skażenie największego korytarza migracyjnego ptaków na Ziemi z północy wzdłuż doliny Missisipi na południe.

PĘKANIE PLATANÓW OD MROZU – Robert Frankowski

WPŁYW TURYSTYKI NA ZMIANĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR KORONY ZIEMI. GÓRA KOŚCIUSZKI – Michał Apollo

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ, KORZYSTAJMY NAWET Z „NAWIE-DZONYCH” EKOLOGÓW – Ludwik Tomiałojć

Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI • WYROK TRYBUNAŁU Z 26 MAJA 2011 R. W SPRAWIE ODDZIAŁ YWANIA OBORY NA OBSZAR NATURA 2000, C – 538/09 – Adam Habuda

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI OGRANICZAJĄCYCH EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

O KAPLICZKACH PRZYDROŻNYCH W KRAJOBRAZIE POLSKI – Agata Gajdek

CO NOWEGO W INSTALACJACH – Zbigniew Szpil

WIOSNA ZA OKNEM I W NAS… – Barbara Włudyka

TAJEMNICE ZDROWIA • BŁĄDZĄC W ZAKAMARKACH PAMIĘCI • CZY TLEN POPRAWIA PAMIĘĆ? – Krystyna Bonenberg

PARAGRAF I ŚRODOWISKO • ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH LUB LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIE LEŚNE – Wojciech Radecki

WIADOMOŚCI Z INTERNETU – Adam Wieczorek

KRONIKA EKOLOGICZNA – luty – marzec 2012 – (eko)

RECENZJE • ROZWAŻANIA O NAUCZANIU PRZYRODY • KREATYWNY NAUCZYCIEL – WSKAZÓWKI I ROZWIĄZANIA – Kinga Bonenberg

KRZYŻÓWKA

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx