Do Autorów

AURA, podobnie jak inne czasopisma popularnonaukowe, zamieszcza nie tylko artykuły własne i zamówione, ale chętnie korzysta z tekstów nadsyłanych przez Czytelników.

Dla ułatwienia wspólnej pracy zwracamy się z prośbą do wszystkich Autorów nadsyłających nam artykuły o stosowanie następujących zasad:

 • nadesłany artykuł nie może być publikowany w całości lub części w innym czaopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.
  Przed publikacją Autorzy podpisują umowę z Wydawnictwem SIGMA-NOT Sp. z o. o. o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy, umowę licencyjną lub umowę o dzieło – do wyboru.
  Z chwilą przyjęcia do publikacji artykułu przez redakcję przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi,
 • objętość artykułu nie powinna w zasadzie przekraczać 5 stron maszynopisu (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu, bez poprawek), na stronie AURY mieści się ok. 5000 znaków (bez odstępów, tytułu itp.),
 • fotografie, rysunki, grafiki, wykresy – nie powinny przekraczać formatu A4 (minimalny format 13×18 cm) oraz zawierać opis,
 • materiały w formie  elektronicznej:
  • teksty –  *.odt, *.rtf, *.txt, *.doc, *.docx,
  • graficzne – *.tif, *.eps, *.jpg *.bmp, *.gif, *.png, *.psd (zgodne z RGB, CMYK, rozdzielczość minimum 300 dpi.),
  • wykresy – *.xls, *.xlsx, mogą być w formatach graficznych lub w postaci do­kładnego opisu – wartości poszczególnych elementów występujących na wykresie (wykresy są opracowy­wane na nowo na podstawie oryginału),
 • wszystkie materiały można nadsyłać drogą e-mailową (jeden e-mail nie większy niż 10MB) na adres redakcja@aura.krakow.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście (wydruki, maszynopisy, płyty CD/DVD, dyskietki 1,4MB, pamięci USB Flash Drive – pendrive’y),
 • miary wielkości należy wyrażać w jednostkach międzynarodowego układu jednostek miar SI,
 • do artykułu należy dołączyć krótką notkę bio­graficzną (imię i nazwisko, tytuły naukowe i zawo­dowe, nazwę instytucji),
 • dane niezbędne do zawarcia umowy licencyjnej (formularz doc, pdf):
  • dokładne dane personalne autora – imię i nazwisko, data urodzenia, nr NIP, PESEL, adres zameldowania (wraz z podaniem: województwa, powiatu i gminy), adres korespondencyjny, nr konta osobistego,
  • nazwa i adres urzędu skar­bowego właściwego dla miejsca zamieszkania,
  • oświadczenie czy prowadzi się działalność gospodarczą lub jest się podatnikiem VAT,
 • Nadesłanych maszynopisów redakcja w zasadzie nie zwraca. W przypadku nieprzyjęcia artykułu do druku może on być zwrócony na wyraźne życzenie autora,
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełnienia i skracania artykułów bez naruszenia zasadniczych myśli autora i do dokonywania streszczeń,
 • Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.