Prenumerata

Prenumeratę AURY przyjmują: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, „RUCH” SA, Garmond i Kolporter.

Zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT można składać w dowolnym terminie.

Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego miesiąca. Zamówienia na zeszyty archiwalne będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów.

Warianty prenumeraty AURY:

prenumerata wersji papierowej – roczna, półroczna, kwartalna,

prenumerata ulgowa (osoby fizyczne należące do FSNT-NOT, studenci oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich),

prenumerata roczna PLUS (wersja papierowa + elektroniczna – Portal
Informacji Technicznej),

prenumerata ciągła PLUS (przedłużana automatycznie do odwołania, objęta 10% rabatem),

prenumerata zagraniczna – obowiązuje cena według kursu waluty NBP
z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury plus koszt wysyłki.

Cena egzemplarza na 2018 r. – 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Cena egzemplarza ulgowa – 17,50 zł (w tym 5% VAT)

Prenumerata roczna 300,00 zł (w tym 5% VAT)

Prenumerata roczna PLUS – 399,00 zł (w tym 5% VAT na czasopismo i 23% VAT na dostęp do Portalu).

Prenumerata półroczna – 150,00 zł (w tym 5% VAT)

Do cen (poza prenumeratą PLUS) jest doliczana roczna opłata

za dostarczenie czasopism – 30 zł.

Cena prenumeraty na 2019 rok pozostaje bez zmian.

Prenumeratę można zamówić:

telefonicznie: (22) 840 30 86; (22) 840 35 89,

faksem: (22) 891 13 74; (22) 840 35 89; (22) 840 59 49,

e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub przez stronę www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,

ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

Zamówienia są realizowane po dokonaniu wpłaty:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa,

skr. poczt. 1004, nr konta PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

Zamówienia na prenumeratę przyjmuje również RUCH SA bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub (22) 717 59 59
w godzinach 7.00-18.00 (koszt wg taryfy operatora).

Ogłoszenia przyjmuje Dział Reklamy i Marketingu ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004, tel./faks: (22) 827 43 65

e-mail: reklama@sigma-not.pl

Zamówienia na ogłoszenia w AURZE przyjmuje również redakcja – tel. (12) 422-63-76. Obowiązują ceny umowne. Orientacyjna cena za całostronicowe ogłoszenie – około 1800 zł (620 euro) czarno-białe, 3500 zł (1200 euro) kolorowe. Udzielamy rabatu za powtórzenia. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności.