O AURZE

AURA – miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

AURA to miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, czytany przez profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia.

Do każdego numeru AURY drukowany jest „Dodatek ekologiczny dla szkół”.

 

 

REDAKCJA

Adres: ul. Sławkowska 17

31-016 KRAKÓW

tel. (12) 422-63-76

e-mail: redakcja@aura.krakow.pl

REDAKTOR NACZELNA:

mgr inż. Elżbieta Koniuszy

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY:

doc. dr inż. Edward Garścia

 

SEKRETARZ REDAKCJI:

mgr Józef Kozak

KOLEGIUM REDAKCYJNE:
prof. dr hab. inż. Jerzy Chwastek
prof. dr hab. Florian Gambuś
dr inż. Jerzy Grela
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz
mgr inż. Elżbieta Tyralska-Wojtycza

RADA PROGRAMOWA:

prof dr hab. inż. Maciej Nowicki (przewodniczący)
prof. dr hab. Zofia Ciesielska
prof. dr hab. Kazimierz Górka
dr inż. Andrzej Jagusiewicz
mgr inż. Krzysztof Kamieniecki
dr Józef Kozioł
dr hab. Zbigniew Myczkowski
prof. dr hab. Romuald Olaczek
dr Piotr Otawski
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
prof. dr hab. Wojciech Radecki
mgr inż. Jerzy Swatoń
mgr inż. Tadeusz Trzmiel
prof. dr hab. Tomasz Żylicz

Wydawca:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004.

Oprócz miesięcznika AURA wydaje kilkadziesiąt czasopism, m.in.: Przegląd Techniczny; Gaz i Woda i Technika Sanitarna; Gospodarka Wodna; Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja; Atest – ochrona pracy.

Prezes – Redaktor Naczelny, dr inż. Andrzej Kusyk

 

Inne informacje o Wydawnictwie: www.sigma-not.pl