AURA 08/2012

AURA 8/2012RIO+20 – Edward Garścia

Kolejny Szczyt Ziemi pod nazwą RIO+20 odbył się w dniach 20-23 czerwca br. w Rio de Janeiro w Brazylii. Tego rodzaju międzynarodowe spotkania organizowane przez ONZ mają już długą historię. Zapoczątkowała je rezolucja przyjęta na XXIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1968 r., zalecająca sekretarzowi generalnemu przygotowanie raportu w sprawie ochrony środowiska i zorganizowanie na ten temat międzynarodowej konferencji w Sztokholmie. Czytaj dalej …

FINANSOWANIE GOSPODARKI WODNEJ W POLSCE – Jerzy Grela

Stan gospodarki wodnej w Polsce jest niezadowalający. Przyczyną tej sytuacji jest brak konsekwencji we wdrożeniu koncepcji reformy gospodarki wodnej opracowanej 1990 r. w ówczesnym Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Reformy gospodarki wodnej odkładać nie można. Jednak nie mogą to być zmiany organizacyjno-kompetencyjne. Powinna nią być reforma całego systemu finansowania gospodarki wodnej. Artykuł jest rozwinięciem poglądów autora.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – Katarzyna Perszewska

Opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód lub ziemi, za pobór wód oraz składowanie odpadów, czyli koszty pośrednie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są traktowane jako zobowiązania podatkowe, czyli obowiązek do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku na gruncie przepisów zawartych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i Ustawa o odpadach. Autorka omawia wszystkie problemy z tym związane.

METODY ODZYSKIWANIA KADMU ZE ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW – Anna Parus

LIKWIDACJA BOMB EKOLOGICZNYCH

EKONOMIA ŚRODOWISKA • RATOWANIE WIELORYBÓW – Tomasz Żylicz

Polowanie na wieloryby, ze względu na surowce, które w ten sposób pozyskiwano, osiągnęło w pierwszej połowie XX wieku rozmiary, grożące zagładą tych zwierząt. Wiele gatunków już wyginęło, a te, które jeszcze żyją, są chronione międzynarodowymi konwencjami, które ograniczają wolny dostęp do łowisk. Jednakże utrzymanie gatunku stwarza problemy ekonomiczne i prawne.

PARK NARODOWY KATMAI. WULKANICZNY TYGIEL – Sebastian R. Bielak

Utworzony w 1980 r. Park Narodowy Katmai, położony na południu Alaski, chroni krajobrazy powstałe po wybuchu wulkanów w 1912 r. Wtedy ponad 100 km2 zostało pokryte zwałami popiołu wulkanicznego, miąższości od 30 do ponad 200 metrów. Pokłady wulkanicznych osadów ostygły dopiero po 20 latach; ekosystemy odzyskały równowagę i przyroda ożywiona wróciła na te tereny znacznie później.

ZIMOWISKA DLA NIETOPERZY

Z ORZECZNICTWA ETS • WYROK TRYBUNAŁU Z 28 LIPCA 2011 R. W SPRAWIE DOSTĘPU DO INFORMACJI O STACJACH BAZOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ, C – 71/10 – Adam Habuda

20 MILIONÓW EURO NA POLSKIE PROJEKTY

RECYKLING REJS – (paw)

ZYSK NIELICZNYCH KOSZTEM DOBRA PUBLICZNEGO? – Stanisław Abramczyk

Niszczenie zabytków architektury i obiektów przyrodniczych – mimo protestów społeczeństwa i interwencji u władz oraz piętnowania w środkach społecznego przekazu – trwa nadal. Polski krajobraz ubożeje, traci tożsamość, dewastuje się jego walory kulturowe i przyrodnicze. Jest to wynik omijania przepisów, samowoli budowlanej, a generalnie – pogoni ludzi i grup za zyskiem, kosztem dobra społecznego. Przytoczone przez autora przykłady, głównie z Warszawy, świadczą o tym wymownie.

KONFERENCJA „BŁĘKITNY SAN” – (JG)

OBSZARY CHRONIONE ALASKI – Elżbieta Koniuszy

STAN POSZUKIWANIA GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE

LISTY DO REDAKCJI • ZESPÓŁ PAŁACOWY W BUKOWCU – Helena Witkowska

IDZIE LATO – CHROŃ WŁOSY – Barbara Włudyka

TAJEMNICE ZDROWIA • NIEODZOWNY SKŁADNIK POKARMU – Krystyna Bonenberg

PARAGRAF I ŚRODOWISKO • ZADRZEWIENIA ŚRÓDPOLNE W PARKU KRAJOBRAZOWYM – Wojciech Radecki

WIADOMOŚCI Z INTERNETU – Adam Wieczorek

KRONIKA EKOLOGICZNA – czerwiec – lipiec 2012 – (eko)

RECENZJE • PRAWO ŁOWIECKIE • IDEOWE ŹRÓDŁA I TOŻSAMOŚĆ GEOGRAFII – Kinga Bonenberg

KRZYŻÓWKA